Kingston Phoenix Road Club, Club Badge
Kingston Phoenix Road Club: Club Records

Women's Veteran 25 Mile

Women's Veteran 25 Mile Record
24.6.62 Cis George (40) 1:15:04
29.7.62 Cis George (40) 1:13:10
12.8.62 Cis George (41) 1:11:35
22.6.96 Pauline Casey (40) 1:08:25
18.8.96 Pauline Casey (40) 1:08:22
29.6.97 Pauline Casey (41) 1:08:13
25.9.01 Ann Bath (53) 1:06:58
3.7.10 Jake Dodd (48) 1:06:47
30.7.11 Jake Dodd (49) 1:05:30
25.7.15 Jake Dodd (53) 1:05:29


Women's Veteran O.A.S. 25 Mile Record
24.6.62 Cis George (40) -4min 00sec (1:15:04)
29.7.62 Cis George (40) -3min 06sec (1:13:10)
12.8.62 Cis George (41) -1min 00sec (1:11:35)
6.9.64 Cis George (43) -0min 19sec (1:11:58)
22.6.96 Pauline Casey (40) +1min 36sec (1:8:25)
18.8.96 Pauline Casey (40) +1min 39sec (1:8:22)
29.6.97 Pauline Casey (41) +2min 22sec (1:08:13)
19.9.99 Ann Bath (51) +4min 23sec (1:11:40)
16.8.00 Ann Bath (52) +5min 48sec (1:10:49)
22.10.01? Ann Bath (52) +7min 54sec (1:8:43)
25.9.01 Ann Bath (53) +10min 13sec (1:6:58)
25.7.15 Jake Dodd (53) +11min 42sec (1:5:29)